Dny sdělovacích prostředků

České překlady poselství papežů ke světovým dnům modliteb za sdělovací prostředky. Převážně jde o pracovní překlady.

* JPII.:

1994  1995  
1997  1998  1999  2000 

2001 
2002  2003  2004   2005

* BXVI.:

2006
  2007  
2008  2009  

2010  2011  2012  2013

* F:

2014   
2015  2016  2017  2018  2019

2020  2020  2021  20222023

Číslování: 1967?: I., 1977: XI. 1987: XXI., 1997: XXXI., 2007: XLI, 2011: 45. (XLV.), 2016: 50., 2018: 52. 2021: 55.


Listy papežů ke Dnům sdělovacích prostředků

Od II. vatikánského koncilu papežové každoročně na svátek sv. Františka Saleského vydávají Poselství ke světovému dni sdělovacích prostředků. Každý věřící, dříve než si pustí televizi nebo se připojí k internetu, by měl alespoň něco z nauky církve o sdělovacích prostředcích vědět a nechat se tak povzbuzovat k jejich správnému užívání.
Následující přehled listů obsahuje název a některé důležité myšlenky.

Poselství Františka

 • Rok 2023: Mluvit srdcem Po „jít a vidět", po „naslouchat" je zde třetí prvek.
  Je to srdce, které nás podnítilo jít, vidět a naslouchat, a je to srdce, které nás posouvá k otevřenému a vstřícnému způsobu komunikace.
 • Rok 2022: Naslouchat uchem srdce!
  Loni jsme se zamýšleli nad potřebou „přijít a podívat se“, abychom objevili skutečnost
  a dokázali ji vylíčit na základě prožitých událostí a setkání s lidmi. Další sloveso je „naslouchat“; je rozhodující a je podmínkou skutečného dialogu.

 • Rok 2021: Pojď a podívej se!
  Setkávat se s lidmi tam, kde jsou a jací jsou, jako základ komunikace
  • Fyzické setkání s člověkem je nenahraditelné.
  • Prošoupat si podrážky. Šance a nástrahy webu
 • Rok 2020: Život se stává příběhem. Abys mohl svému synu a svým vnukům vyprávět.
  Pavel píše „Je to očividné, že jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili. Není napsán inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na jiných deskách: v lidských srdcích“ (2 Kor 3,3).

 • Rok 2019: Patříme k sobě. Od komunit na sóc. sítích k lidskému společenství.
  • Od diagnózy k léčbě: dialog, setkání, úsměv, pohlazení. Takovou síť chceme.
 • Rok 2018: Fake news a žurnalistiky míru Pravda vás osovobodí (Jn 8,32).
  • Co je na falešných zprávách falešného? Jak je můžeme rozpoznat? Mír je pravdivou zprávou.
 • Rok 2017: Sdělovat naději a důvěru v naší době
  • Napřímit spirálu strachu, přerušit začarovaný kruh obav. Dobrá zpráva, důvěra v semínko království.
 • Rok 2016: Komunikace a milosrdenství: plodné setkání
  • Vztah mezi komunikací a milosrdenstvím, síla komunikace vytvářet mosty, posiluje setkávání, uzdravuje porušené vztahy. Společnost zakořeněná v milosrdenství.
 • Rok 2015: Sdílet rodinu: Přednostní prostředí pro setkávání v nezištné lásce
  • Rodina: místo, kde se učíme komunikovat. Dialog, který se propojuje s řečí těla. Místo, kde se učíme respektovat odlišnost druhých. Modlitba jako základní forma komunikace. Komunikace jeko dobrořečení - opak pomlouvání. Znovu se naučit vyprávět.
 • Rok 2014: Komunikace ve službě autentické kultury setkávání
  • Připojení ať je spojeno se skutečným setkáním. Zraněná církev, která vychází do ulic. Evangelium díky internetu až na sám konec země. Přinášet ostatním krásu Boha.

Poselství Benedikta XVI.

 • Rok 2013: Sociální sítě jako brány pravdy a víry i nové prostory pro evangelizaci
  • „agora“, veřejné a otevřené prostranství. Kultura social network. Social media vyžadují nasazení. Eliáš rozeznal Boží hlas v tichém a jemném vánku.
 • Rok 2012: Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře
  • Internetová síť, kulturní transformace. Komunikace v digitální éře jako služba k celkovému dobru člověka a lidstva. Nová případná přátelství, uvědomění si rizik. Být autentickým a přemýšlivým člověkem. Ohleduplná a citlivá forma komunikace. Mladí: správně využívejte svou přítomnost v digitálním prostoru. Madrid.
 • Rok 2011: Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální sféře.
  - šíření komunikace prostřednictvím internetu přinese velké kulturní a společenské změny (obdoba průmyslové revoluce)
  - křesťanský styl sdílení v digitálním světě – čestná, otevřená a odpovědná forma komunikace ohleduplná vůči druhému
  - svědčit ve vlastním digitálním profilu důsledností, způsobem komunikace, volbou, prioritami a názory, které jsou zcela v souladu s evangeliem
  - hlásání evangelia vyžaduje celistvou formu komunikace, která povzbudí srdce a pohne svědomí, je to forma, která připomíná styl Ježíše zmrtvýchvstalého, když doprovázel učedníky cestou do Emauz (Lk 24,13)
  - představit život, který stojí za to žít

 • Rok 2010: Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě Slovu.
  - kněz se ocitá jakoby na začátku „nových dějin“, protože nakolik budou moderní technologie vytvářet stále intenzivnější vztahy a digitální svět rozšíří své hranice, o to víc bude povolán pastoračně se jim věnovat a znásobit své úsilí, aby sloužily Slovu
  - Boží Slovo pak bude moci proniknout na nespočetné křižovatky v husté spleti dálnic, které brázdí kyberprostor, a potvrdit Boží domovské právo v každé době
  - podporovat kulturu úcty k důstojnosti a hodnotě lidské osoby

 • Rok 2009: Nové technologie a nové vztahy – prosazovat kulturu úcty, dialogu a
   přátelství.

  - růst popularity komunikační techniky je odpovědí na základní touhu lidí navazovat vzájemné vztahy – odraz naší účasti na sdělované a sjednocující Boží lásce – k obrazu a podobnosti Boha komunikace a společenství
  - přemýšlet nad kvalitou toho, co sami dáváme do oběhu
  - potěšující je, že vznikají nové digitální sítě, které se snaží podporovat solidaritu mezi lidmi, mír, spravedlnost, lidská práva, úctu k životu a dobro stvoření
  - úkolem je evangelizovat nový digitální kontinent.

 • Rok 2008: Společenské sdělovací prostředky na křižovatce mezi sebeprosazováním a službou. Hledat Pravdu za účelem jejího sdílení.
  - média mohou a mají být prostředky služby spravedlivějšímu a solidárnějšímu světu
  - je moudré nechat společenské sdělovací prostředky, aby v područí bezohledného sebeprosazování anebo v moci toho, kdo jich použije k manipulaci vědomí?
  - je zapotřebí info – etiky (podobně jako vznikla bio – etika)
  - v globální epoše jsme všichni uživateli i činiteli mediální komunikace

 • Rok 2007: Děti a sdělovací prostředky – výzva pro výchovu
  - volit to, co je dobré, pravdivé a krásné
  - farnosti a školní programy by dnes měly být na špici v tom, co se týká výchovy ke sdělovacím prostředkům

 • Rok 2006: Média: síť komunikace, společenství a spolupráce
  - zvláště důležité je vyzdvižení a podpora manželství a rodinného života, které představují základy každé kultury a společenství
  - formace k zodpovědnému a kritickému užívání médií
  - společenská komunikace coby služba veřejnosti vyžaduje ducha spolupráce a společné zodpovědnosti a zároveň až úzkostnou pozornost k používání veřejných zdrojů a k plnění veřejných úkolů

Poselství Jana Pavla II.

 • Rok 2005: Sdělovací prostředky ve službě porozumění mezi národy.
  - moderní technologie mají k dispozici nevídané možnosti ke konání dobra, k šíření pravdy o naší spáse v Ježíši Kristu a k prohlubování harmonie a smíření
  - namísto budování jednoty a porozumění mohou média démonizovat ostatní sociální, etnické a náboženské skupiny, podněcovat ke strachu a nenávisti
  - sdělovatelé se mají nasadit pro společné dobro – dobro, jež není vytyčeno omezenými zájmy určité skupiny nebo národa, nýbrž které zahrnuje potřeby a zájmy všech, dobro celé lidské rodiny

 • Rok 2004: Média v rodině – riziko a bohatství
  - každá komunikace má morální rozměr
  - potřeba praktických iniciativ, které budou směřovat k odstranění rizika, která sdělovací prostředky představují pro dobro rodiny
  - zasadit se o spravedlivé rozdělení zdrojů pro komunikační prostředky
  - rodiče jsou povoláni, aby vychovávali děti k umírněnému, kritickému, bdělému a moudrému užívání sdělovacích prostředků
  - rodiny musí jasně říci producentům, těm kdo tvoří reklamu a také veřejným činitelům, co se jim líbí a co ne

 • Rok 2003: Veřejné sdělovací prostředky ve službě pravého míru ve světle
   dokumentu „Pacem in terris“.

  - nesmírně vzrostla moc médií ve vytváření mezilidských vztahů a v ovlivňování politického a společenského života, ať v dobrém nebo ve zlém
  - základní morální nutností každé komunikace je služba pravdě a úcta k ní
  - bohatí a politicky mocní očekávají „přizpůsobení“ pravdy
  - opravdový mír mezi národy může mít pevný základ nikoliv ve stejném vyzbrojení, ale jedině ve vzájemné důvěře

 • Rok 2002: Internet: Nové fórum pro hlásání evangelia.
  - po knihtisku, průmyslové revoluci, zrodu moderního světa nový rozhodující práh.

 • Rok 2001: Hlásejte ze střech. Evangelium v době globální komunikace.
  - kultura médií je hluboce nasáklá typicky postmoderním pohledem, totiž že jedinou absolutní pravdou je, že absolutní pravdy neexistují, anebo kdyby snad existovaly, byly by pro lidský rozum nedostupné, a tedy nepodstatné
  - aby církev sdělovací prostředky používala aktivně a nápaditě

 • Rok 2000: Zvěstovat Krista ve sdělovacích prostředcích
  církev má být přítomna i v sekulárních médiích

I když řada církevních dokumentů se mediální otázkou zabývá, jsou znalosti a praxe věřících stále nedostatečné. Na prudký mediální vývoj reagují i sekulární instituce a vyzývají k růstu mediální gramotnosti, která má naučit občany uvědoměle zacházet s médii. Tak např. Směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2007 „O audiovizuálních mediálních službách“ zavádí do evropského práva pojem mediální gramotnost. Podle ní „mediální gramotnost se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožní efektivní a bezpečné užívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.“

Jaké výzvy stojí před námi?

    • zakládat mediální farní školy, které by učily správnému užívání médií
    • povzbuzovat odborníky, aby promýšleli témata mediální gramotnosti a info – etiky a publikovali na webu, aby rodiny a farnosti mohly získávat informace
    • občansky odměňovat i trestat média za jejich dobré či špatné působení
    • finančně podporovat pozitivně působící média (televize, rozhlas, web)
    • nabídnout pastoraci lidem přímo působících v médiích

Sestavil JŠ, revize a doplnění: 30. 5. 2023 omh 

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group