Statut Proglasu

  • Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách.
  • Radio Proglas šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem. Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických prostředků.
  • Závaznou normou při vytváření vlastních autorských duchovních pořadů je Katechismus katolické církve. Radio Proglas poskytuje v duchu ekumenismu přiměřený vysílací čas křesťanským církvím. Dbá na to, aby konfesní pořady nebyly v rozporu s autoritou příslušné církve a aby posluchač věděl, čí učení je mu předkládáno.
  • Radio Proglas se zříká závislosti na vlivných politických či ekonomických subjektech, aby bylo svobodné pro hlásání evangelia. Radio Proglas nevysílá reklamy.
  • Programová skladba rádia je sestavena tak, aby byla přitažlivá pro všechny generace. Radio Proglas napomáhá vytváření občanské společnosti podporou vzájemné snášenlivosti (rasové, konfesní, politické, kulturní). Pomáhá posluchačům doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům. Nabízí objektivní a vyvážené zpravodajství a publicistické pořady s přihlédnutím ke specifiku regionů.
  • Usiluje o aktivní zapojení posluchačů do díla rádia formou společné modlitby, setkávání a dobrovolné spolupráce.
  • Prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj získává Radio Proglas od svých posluchačů a bezpodmínečných dárců. Dárce eviduje a skládá jim účty z využití darovaných prostředků.
  • V čele rádia stojí ředitel, určený majitelem rádia. Ředitel jmenuje šéfredaktora, který zodpovídá za programovou náplň vysílání a personální obsazení redakčních úvazků.
  • Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu, usilují napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy samotného Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40)