Statut Proglasu

  1. Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách.
  2. Radio Proglas šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem. Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických prostředků.
  3. Závaznou normou při vytváření vlastních autorských duchovních pořadů je Katechismus katolické církve. Radio Proglas poskytuje v duchu ekumenismu přiměřený vysílací čas křesťanským církvím. Dbá na to, aby konfesní pořady nebyly v rozporu s autoritou příslušné církve a aby posluchač věděl, čí učení je mu předkládáno.
  4. Radio Proglas se zříká závislosti na vlivných politických či ekonomických subjektech, aby bylo svobodné pro hlásání evangelia. Radio Proglas nevysílá reklamy.
  5. Programová skladba rádia je sestavena tak, aby byla přitažlivá pro všechny generace. Radio Proglas napomáhá vytváření občanské společnosti podporou vzájemné snášenlivosti (rasové, konfesní, politické, kulturní). Pomáhá posluchačům doplňovat vzdělání, vede k úctě ke kulturnímu dědictví, náboženské víře a k dobrým mravům. Nabízí objektivní a vyvážené zpravodajství a publicistické pořady s přihlédnutím ke specifiku regionů.
  6. Usiluje o aktivní zapojení posluchačů do díla rádia formou společné modlitby, setkávání a dobrovolné spolupráce.
  7. Prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj získává Radio Proglas od svých posluchačů a bezpodmínečných dárců. Dárce eviduje a skládá jim účty z využití darovaných prostředků.
  8. V čele rádia stojí ředitel, určený majitelem rádia. Ředitel jmenuje šéfredaktora, který zodpovídá za programovou náplň vysílání a personální obsazení redakčních úvazků.
  9. Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu, usilují napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy samotného Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40)

 

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group