Nekomerčnost

Společnost Radio Proglas s.r.o. je držitelem licence k rozhlasovému vysílání. Je zapsaná v obchodním rejstříku, přesto však v pravém smyslu slova neobchoduje. Jak je to možné? Je to možné tak, že společnost využila odstavce v jenom paragrafu obchodního zákoníku, který pamatuje na jisté situace. Jaké?

Český právní řád totiž sice na jedné straně (zák. 231/2001 Sb.) vyžaduje, aby společnost provozující vysílání byla zapsaná (tedy i zapsatelná) do obchodního rejstříku, na druhé straně umožňuje založit obchodní společnost za jiným účelem, než je dosahování zisku.

Tuto možnost jsme tedy využili: Společnost Radio Proglas s.r.o. je založena podle obchodního zákoníku, zák. 513/1991 Sb. za účelem jiným, než je dosahování zisku, viz § 56, odst. 1.

Celé znění úryvku zákona:

Zákon č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník)

§56
(1) Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

Co takové řešení přináší?

Na straně vysílatele jsou to zejména tyto výhody:

 • transparentnost záměru Proglasu,
 • svoboda před zadavateli reklamy, před mediálními zastoupeními,
 • široká možnost žádat o granty a dotace,
 • zásadní výhoda u výměny audio děl u dalších subjektů postavených též na nakomerčním základě,
 • ohleduplnější přístup ochranných svazů a v neposlední řadě také
 • nižší daňová zátěž organizace,
 • možnost zveřejňování sponzorských vzkazů dárcům,
 • snazší možnost nekódovat vysílání a nevytvářet tak "klub předplatitelů", ale umožnit příjem všem lidem, kteří chtějí Proglas sledovat.

Nevýhodou jsou pro vysílatele

 • nejistota budoucnosti,
 • závislost na přízni diváků a sponzorů.

Na straně posluchače jsou hlavními výhodami

 • neobtěžování (nevhodnou) reklamou,
 • pocit spoluvytváření - společenství dárců - příjemců - tvůrců,
 • nejvyšší úspornost provozu takového rádia,
 • odpočitatelnost darů ze základu pro výpočet daně z příjmu (fyz. i práv. osob).

Nevýhodou může být

 • morální (nikoli faktická) povinnost přispívat na provoz stanice.

Ve světě jsou  varianty takových společností s podobnou deklarací nekomerčnosti běžné.

Aktualizace pro rok 2020: Honza Janoška

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group