Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Melichar Grodecký a druhové

Na počátku 17. století byla většina obyvatel Košic protestantského vyznání; ve městě žilo asi jen 200 katolických rodin. Právě mezi nimi působili tři katoličtí kněží – ostřihomský kanovník Marek Križín a dva jezuité, Melichar Grodecki a Štěpán Pongrác. Setkali se již na studiích na jezuitské koleji ve Štýrském Hradci.

Melichar Grodecki se narodil roku 1584 v Těšíně. Studoval rétoriku a vyučoval gramatiku v Jindřichově Hradci, v roku 1610 ukončil studium filosofie v Praze a potom vyučoval gramatiku na koleji v Kladsku (dnešní Kłodzko). Roku 1614 bol vysvěcen na kněze. Působil ako ředitel domova pro chudé studenty v Praze. Když byli za stavovského povstání a za vlády Direktoria vypovězeni jezuité z Čech, odešel do Košic.

Štěpan Pongrác pocházel z českého šlechtického rodu Pankrácovců, který se ve 13. století usadil v Sedmihradsku. Zde se narodil v obci jménem Alvinc Vintul roku 1582. Studoval na jezuitské koleji v Kluži (rumunská Cluj-Napoça). V roku 1602 vstoupil do jezuitského noviciátu. Později studoval filosofii v Praze a v Lublani. Teologii absolvoval v roce 1615 ve Štýrském Hradci a následně byl vysvěcen na kněze. Roku 1615 založil jezuitskou kolej v Humenném. Po třech letech byl vyslán provinciálem řádu do Košic.

Marek Križín (v rodné chorvatštině mu říkali Marko Križevčanin) se narodil v chorvatských Križevcích roku 1589. Po studiu teologie ho ostřihomský arcibiskup Pázmány roku 1616 jmenoval profesorem kapitulní školy v Trnavě a později ostřihomským kanovníkem. Do Košic byl vyslán, aby spravoval bývalé benediktinské opatství v Krásné nad Hornádem, které vlastnila ostřihomská arcidiecéze.

Na počátku Třicetileté války obléhala města armáda Bethléna Gábora pod vedením Jiřího Rákoczyho. Ten si přímo vyžádal, aby mu byli katoličtí duchovní vydáni – jinak prý nechá svým vojákům plenit město. Zpočátku se s nimi zacházelo dobře, vězněni byli ve vlastní jezuitské rezidenci. Věznitelé se je ale stále tvrdším způsobem snažili přimět k odpadu od katolické církve. Když se nepoddali, začalo r. 1619 kruté sadistické mučení. Výmluvně o tom svědčí pozdější poznámka městského kata, který poté, co zahlédl jejich mrtvoly, prohlásil: „Byli tak ztýráni a zmrzačeni, že já bych to tak nikdy nedokázal, třebaže jsem v těchto věcech odborník.“

Zajatci byli mučeni postupně. Nejprve přišla řada na Marka, potom na Štěpána a nakonec na Melichara. Nejbolestnější byla určitě Štěpánova smrt. Tento jezuita totiž při krutém mučení omdlel a mučitelé v domnění, že je už mrtev, pohodili jeho tělo spolu s ostatními do stoky, kde se pak ještě skoro celý den trápil, než opravdu skonal. Stalo se tak 7. září roku 1619. V noci nato byly však mrtvoly vytaženy a pochovány nablízku do země, následujícího roku přenesena do hrobky v kostele v Šebastově u Prešova. Odtud putovaly jejich ostatky roku 1625 do Trnavy, kde našly odpočinek v jezuitském kostele.

Košické mučedníky beatifikoval roku 1905 papež Pius X., kanonizováni byli papežem Janem Pavlem II. roku 1995 na košickém letišti.Svátek slaví Regína

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group