Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Ludmila

»Blahoslavená Ludmila byla ze země Srbské, knížete srbského dcera. Byla provdána za českého knížete, jménem Bořivoje. Nebyli tehdy ještě všichni pokřtěni; když pak byli spolu, osvítily se jim oči srdce jejich, a byli pokřtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. I vystavěli chrámy a shromáždili kněze. A zplodili tři syny a dceru. Bořivoj pak, maje šestatřicet let, z života tohoto odešel.

Blahoslavená pak Ludmila všecku péči měla k Bohu a rozdala všecko své jmění na almužnu chudým. Syn pak její Vratislav přejal stolec otcovský, a ten, vládnuv třiatřicet let, skonal v Pánu, i přejal vládu Václav, vnuk Ludmilin.

Tehdy začala pomýšleti máti Václavova velmi zle proti tchyni své a všelijak hledala zahubiti ji. Vědouc to Ludmila, odešla na jiný hrad, nazvaný Tetín. Snacha pak její se uradila se dvěma bojary a poslala je na Tetín, aby zahubili tchyni její Ludmilu. Přišedše pak vrahové ti, shromáždili množství zlosynů sobě podobných. Když pak byl večer, obstoupili dvůr se zbraněmi a rozbili dveře a vešli do domu. Chopivše pak Ludmilu, vhodili provaz na hrdlo její a udusili ji.

A tak vzala konec života v den sobotní, v první hodinu noční, živši let šedesát a jedno léto, Bohu se zalíbivši a korunu mučednickou přijavši. Neboť Bůh ukázal skrze ni znamení a divy na místě, kdež byla pohřbena; nebyla totiž pochována v kostele, ale pode zdí hradní, kdež se po všecky noci zjevovaly svíce hořící. I nějaký slepec prozřel, dotknuv se prsti, kdež Ludmila ležela.

A od té doby se děly mnohé zázraky, o nichž slyše vnuk její Václav, pospíšiv si přenesl bábu svou do slavného města Prahy a položil ostatky její v kostele svatého Jiří, kdež i nyní mnohá znamení a zázraky se dějí.«

(staroslověnský Prolog o svaté Ludmile)

 Svátek slaví Ludmila

NyníKomorní hudba
Skladba: Bayle del gran-duque; Autor: Anonymus; Sóla: Zapico Aaron - cembalo, Zapico Daniel - teorba, Zapico Pablo - barokní kytara
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.