Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Bonaventura

Tebe, Matko Boží, chválíme,
Tebe, Marie, Pannou nazýváme,
Tebe, věčného Otce nevěstu
veškerá země uctívá.
Tobě všichni Andělé a Archandělé,
Tobě Trůny a Panstva věrně slouží,
Tebe všechny Moci a všechny Síly,
nebesa nebes a veškerá Panstva
jsou poslušna.
Tobě všechny Kůry,
Tobě Cherubové a Serafové
s jásáním přisluhují.
Tobě veškeré andělské Stvoření
nepřestávajícím hlasem volá,
Zdrávas, Zdrávas, Zdrávas, Maria, Rodičko Boží,
Matko a Panno.
Plna jsou nebesa i země
vznešenosti Tvé slávy.
Tebe slavný apoštolů sbor
jako Matku svého Stvořitele spolu velebí,
Tebe blažených mučedníků
bělostné shromáždění
jako Rodičku Krista oslavuje:
Tebe slavné vyznavačů vojsko
nazývá chrámem Trojice,
Tebe svatých panen tanec líbezný
prohlašuje za vzor panenství a pokory,
Tebe dvůr nebeský jako Královnu ctí,
Tebe po celém světě církev spolu oslavuje,
Matku Božské Velebnosti,
aby ctila Tebe
jako pravou nebeskou Rodičku Krále,
a chválí Tebe jako svatou a sladkou a zbožnou.
Tys Královna Andělů, Tys brána rajská,
Tys žebřík Jakobův a sláva.
Tys komnata, Tys archa zbožnosti a milosti,
Tys ložisko milosrdenství,
Tys Nevěsta,
Matka věčného Krále,
Tys chrám a svatyně Ducha svatého,
celé Nejsvětější Trojice vznešený útulek,
Tys Prostřednice mezi Bohem a lidmi,
Milovnice smrtelných,
Tys Zápasnice bojujících,
Přímluvkyně ubohých,
Slitovnice a útočiště hříšníků,
Tys Prositelka za dary,
Tys Vítězka nad démony a pyšnými.
Tys světa Paní, nebes Královna,
po Bohu jediná naše naděje,
Tys spása Tebe vzývajících,
přístav trosečníků.
ubohých útěcho, hynoucích útulek,
Tys, Matko, blahoslavených všech po Bohu radostí nejplnější,
potěšení všech nebešťanů,
Tys Povyšovatelka spravedlivých,
Shromažditelka bloudících,
zaslíbení patriarchů,
Tys pravda proroků,
poselství a nauka apoštolů,
učitelka evangelistů,
Tys statečnost mučedníků,
příklad vyznavačů,
sláva a ozdoba panen.
Tys pro vysvobození vyhnance člověka
přijala Syna Božího v život svůj.
Tebou, po vypuzení starého nepřítele,
je otevřeno věřícím království nebes.
Ty se Synem svým sedíš po pravici Otcově.
Ty, Panno Maria, popros za nás toho,
o kterém věříme,
že nás přijde soudit.
Tebe tedy prosíme,
přispěj na pomoc služebníkům Svým,
kdo jsme vykoupeni
předrahou krví Syna Tvého.
Ve věčné dej slávě, Přemilá Panno,
bychom se všemi svatými byli započteni.
Spasen učiň lid svůj, ó Paní,
abychom byli účastni dědictví Syna Tvého
a řiď nás a chraň nás na věky.
Každého dne, ó Matko, Tebe zdravíme
a žádáme si Tebe chválit až na věky.
Račiž, ó sladká Maria,
nyní i vždycky bez hříchu, nás ochraňovat.
Smiluj se nad námi, Přemilá,
smiluj se nad námi.
Budiž veliké milosrdenství Tvoje s námi vždy,
protože Tobě, Panno Maria, důvěřujeme.
V Tebe, ó sladká Maria, doufáme,
braň nás navěky.
Tobě, Matko Boží, náleží chvála,
čest, vláda, velebení a sláva
na věky věků.
Amen.

(Mariánský hymnus sv. Bonaventury)

 Svátek slaví Jindřich

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group