Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Ambrož

Bože, tebe chválíme,
tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče,
oslavuje celá země.
Všichni andělé,
cherubové i serafové,
všechny mocné nebeské zástupy
bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý,
Pán, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země
tvé vznešené slávy.

Oslavuje tě
sbor tvých apoštolů,
chválí tě
velký počet proroků,
vydává o tobě svědectví
zástup mučedníků;
a po celém světě
vyznává tě tvá církev:
neskonale velebný,
všemohoucí Otče,
úctyhodný Synu Boží,
pravý a jediný,
božský Utěšiteli,
Duchu svatý.

Kriste, Králi slávy,
tys od věků Syn Boha Otce;
abys člověka vykoupil,
stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
zlomil jsi osten smrti
a otevřel věřícím nebe;
sedíš po Otcově pravici
a máš účast na jeho slávě.
Věříme, že přijdeš soudit,
a proto tě prosíme:
přispěj na pomoc svým služebníkům,
vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
dej, ať se radují s tvými svatými
ve věčné slávě.

Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,
veď ho a stále pozvedej.
Každý den tě budeme velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Pomáhej nám i dnes,
ať se nedostaneme do područí hříchu.
Smiluj se nad námi, Pane,
smiluj se nad námi.
Ať spočine na nás tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Pane, k tobě se utíkáme,
ať nejsme zahanbeni na věky.

(chvalozpěv sv. Ambrože – Te Deum laudamus)

 Svátek slaví Benjamín

Toto hebrejské jméno znamená, že jeho nositel je „synem pravice“ čili „milovaným synem“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group