Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Svátek sv. Šimona a Judy

Po Kristově nanebevstoupení odešli Šimon a Juda hlásat evangelium. Některé prameny uvádějí, že působili v Egyptě, jiné pokládají za země jejich misií Mezopotámii a Persii. V Persii, na území Partské říše, také zemřeli mučednickou smrtí. Legenda aurea o jejich působení píše:

»Vojevůdce babylonských králů táhl do války proti indickým vojskům. Ptal se svých bohů na výsledek boje, avšak nedostal žádnou odpověď. Pohanští kněží pak řekli, že bohové mlčí, protože do města přišli apoštolové. Vojevůdce po nich dal pátrat, a když je našel, ptal se jich, co jsou zač. odpověděli mu: „Ptáš-li se na náš původ, jsme Židé. Ptáš-li se na náš stav, jsme služebníci Ježíše Krista. A ptáš-li se, proč jsme přišli: kvůli vaší záchraně.“«

Legenda aurea dále dodává, že svým působením prokázali neschopnost pohanských model a falešnost jejich bohů. Když se na stranu apoštolů začali přiklánět představitelé státu, rozlítili se pohanští kněží a Šimona a Judu zlynčovali. Jejich ostatky nalezly místo odpočinku v kavkazském městě Nikopsis.

»Ale vy, milovaní, stavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se ve spojení s Duchem Svatým, uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista pro věčný život. Smilujte se nad těmi, kdo kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je; nad jinými se však smilujte plni bázně, ošklivte si i šat potřísněný tělesností. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou velebnost, jedinému Bohu, který nás zachránil, buď skrze Ježíše Krista, našeho Pána, sláva, velebení, vláda a moc, jak to bylo přede vším časem, tak buď nyní i navždycky. Amen.«

(Jud 20–25)

 Svátek slaví Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group