Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 20. 1. 2019, 10:30
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Vzdělávací cyklus
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Ezechiel
Část: 20. část (díl 20/25)

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka. Mezi vyhnanci prorokoval nejprve o tom, co vše zlého dělali jejich předci a oni sami proti Hospodinu. Pro tyto viny jsou nyní v zajetí.

Celá kniha má ale vyznít jinak. Jméno Ezechiel znamená v překladu z hebrejštiny: "Bůh pomohl". Vyvolený lid si má uvědomit, že Hospodin jim zůstává věrný. Přesto, že se jim nezdráhá vytýkat hříchy, pro které se dostali do vyhnanství. A skrze proroka vyzývá k pokání. Proto Ezechiel končí své prorokování slovy o naději a viděními obnoveného Jeruzaléma.


Vzdělávací cykly – nabízíme k pos­le­chu v pátek ve 20.15 (repríza neděle 10.30, pondělí 22.00). Výběr z archivu vzdělávacích cyklů zařazujeme ve čtvrtek v 16.00 (repríza pondělí 2.00).

Premiéra: 18. 1. 2019, 20:15
Opakování: 18. 1. 2019, 20:15, 20. 1. 2019, 10:30, 21. 1. 2019, 22:00